ReadyPlanet.com
Sound Conference article

Share

TOA Sound Conference ชุดประชุมทางด้านเสียง

     ชุดประชุมทางด้านเสียงเพื่อสะดวกในการประชุมและทันสมัยสามารถต่อผ่านระบบ computerได้ บันทึกการประชุมและส่งเสียงในการประชุมเพื่อกระจายในระบบกาศได้

Bosch Sound Conference ชุดประชุมทางด้านเสียง

     ระบบการบันทึกเสียงระดับโลกสำหรับการประชุมและสัมนา ใช้งานได้ง่ายและสะดวกและขยายเพื่อรองรับอนาคต ช่วยให้มีระเบียบและความสะดวกการรวมกลุ่มและการประชุมขนาดเล็ก ใช้งานไม่ซับซ้อน มีระบบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการควบคุมการประชุมและการอภิปายอย่างครบถ้วน

 
Application & System Page

Audio Conference article
Hybrid IP PABX article
Hybrid PABX article
Access Control article
Fire Alarm article
Burglar Alarm System article
CCTV article