ReadyPlanet.com
Training Course article

ยินดีต้อนรับสู่ Web Site อบรม สัมมนา ของ ศูนย์ฝึกอบรม  เรามีทีมงานที่สามารถฝึกอบรมให้ท่าน สามารถแก้ไขโปรแกรม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบโทรศัพท์ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาผีมือไปสู่มืออาชีพได้

หลักสูตร "การออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขระบบโทรศัพท์ PABX "
หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันระบบการสื่อสารและระบบโทรศัพท์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัทและองค์กรของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างมาก ประกอบกับอุปกรณ์ในระบบโทรศัพท์ก็มีราคาแพงและจำเป็นจะต้องมีการดูแลระบบให้สามารถทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น บริษัทประกันภัย ถ้าหากระบบโทรศัพท์ล่ม ลูกค้าไม่สามารถแจ้งเหตุได้ก็จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯมาก นับเป็นปัญหาสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ  ในการอบรมในครั้งนี้จะนำเสนอรูปแบบการนำเอาเทคนิคและประสบการอันยาวนานของบริษัทฯ มาเพื่อที่จะได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การอบรมครั้งนี้ “ เราเน้นการติดตั้งและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เรียนรู้กับอุปกรณ์จริง ” 
          ในหลักสูตรนี้ ยังเพิ่มเนื้อการให้ท่านสามารถโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งจะสามารถทำให้เรานำเอาคุณสมบัติเด่น ๆ หลาย ๆ อย่างมาประยุคใช้งานในองค์กร เช่น ระบบโชว์เลขหมาย , Voice Mail , TeleConference , Interactive Voice Respone และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และได้ทดสอบกับอุปกรณ์จริงทั้งระบบ

 
วัตถุประสงค์

•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบตู้สาขาโทรศัพท์
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบสายเคเบิลโทรศัพท์ ระหัสคู่สีของสายเคเบิล การเข้าสายเคเบิล  Main Distribution Frame ( MDF )
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในโครงสร้างการโปรแกรมตู้สาขา การแก้ไขโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศัพท์โดยการจำลองโปรแกรมกับตู้สาขาจริง 
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของระบบโทรศัพท์ตั้งแต่ ฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานไปจนการนำฟังก์ชั่นการใช้งานพิเศษมาใช้ใหเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบหาสาเหตุข้อขัดข้องของโทรศัพท์ว่าเป็นข้อขัดข้องที่เกิดภายในระบบตู้สาขา PABX หรือเกิดจากทางสายโทรศัพท์
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบโทรศัพท์อันเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกเช่น ฟ่าฝ่า, ไฟกระชากอันเป็นผลทำให้ระบบโทรศัพท์เสียหายหลักสูตรนี้จะทำให้รู้ปัญหา รู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น Automatic Stabilizer, Carbon Arester,Fuse,Heat Coil เป็นต้น
•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถติดตั้งแก้ไขจุดบกพร่องของระบบโทรศัพท์ให้กับองค์กรได้

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• สามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์ PABX การเข้าคู่สายโทรศัพท์, การโปรแกรมระบบ ได้
• สามารถทำให้ท่านนำความรู้ไปใช้ในองค์กรเพื่อดูแลระบบโทรศัพท์ของบริษัทได้
•  สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจด้านการติดตั้งระบบโทรศัพท์ได้
•  ได้รู้เทคนิคการแก้ไขระบบเมื่อระบบเกิดการขัดข้องทำให้การแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
•  ทราบถึงความรู้ในการออกแบบระบบโทรศัพท์เพื่อใช้กับองค์กรประเภทต่าง ๆ ได้
•  เป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่
TRAINING COURSE-P1